MAAŞ HACZİ

MAAŞ HACZİ

  • MAAŞ HACZİ
  • MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERMEK
  • HACİZ VE CEZA SORUŞTURMASI
  • PRİM,İKRAMİNE VE DİĞER HAK VE ALACAKLARIN HACZİ
  • İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

 

Hakkında açılan icra takibin gereğince maaş karşılığı çalışan borçlunun , maaş ve ücretlerine  alacaklının talebi üzerine haciz konulabilir. Alacaklı , borçlunun aylık maaşına ve ücretlerine haciz konulmasını talep edebilmekte icra müdürlüğü de bu talep üzerine işverene haciz müzekkeresi(yazısı) göndermektedir.

 

Yasal düzenlemeye göre borçlunun ; maaşının en fazla 1/4’üne haciz konulmaktadır.(borçlu muvafakat ederse daha fazlasına da haciz konulabilir) Ancak işçinin : prim,ikramiye,kıdem tazminatı,ihbar tazminatı gibi hakları söz konusu ise bunların tamamına haciz konulabilmektedir.

 

İşveren, icra müdürlüğü tarafından gönderilen müzekkere üzerine ilk ödeme döneminde gerekli kesintileri yapıp 1 hafta içinde icra müdürlüğünün hesabına dosya numarası vs. bilgileri içerir şekilde yatırmalıdır. (İcra İflas Kanunu 355. md.)

 

İşveren tarafından yukarıda bahsedilen kesintilerin hiç veya gereği gibi yapılması halinde ; gönderilmesi gereken paranın işveren uhdesinde olduğu kabul edilir ve o miktar kadar icra dosyasında borçlu olarak kabul edilir.İşveren resmi yazının gereği yapmaması halinde kendisi de göndermediği kısımlar kadar borçlu olur ve haciz işlemlerine muhatap olabilir.

 

İşverenin maaş ve ücret haczi yazısını gereği yapmamasının bir başka  müeyyidesi de  İcra İflas Kanunu 335 ve 357. Maddeye göre Cezai  soruşturmaya muhatap olmasıdır. Zira İİK 357. Madde “İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.” denilmektedir.

 

Borçlunun birden fazla icra dosyasına borcu  varsa, gelen yazılar geliş tarihi hatta saatine göre sıraya dizilir. Hangisi önce gelmişse ondan başlamak üzere kesilen paralar o dosya bitinceye kadar yatırılmaya devam edilir. Sıradaki dosya borcunun bitmesi halinde hacizlerin geliş sırasına göre kesintiler dosyalara yatırılmaya devam edilir.

 

Borçlu işçinin haciz müzekkerelerindeki borç miktarı bitmeden işten ayrılması halinde durum derhal icra müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmelidir.

 

Netice olarak , çalıştırılan işçi ve memurların maaş ve ücret hacizlerine dair icra müdürlüğü tarafından gönderilen haciz müzekkerelerinin gereği süresinde yerine  getirmek yasal bir zorunluluktur. Aksi halde işverenin hem ceza soruşturması  hem de hacizle karşı karşıya kalma ihtimali mevcuttur.

 

 

Av.Mesut İSKENDEROĞLU

Bu gönderiyi paylaş