İTİRAZIN İPTALİ SONRASI EK ÖDEME EMRİ

İTİRAZIN İPTALİ SONRASI EK ÖDEME EMRİ

Genel haciz yolu ile takipte, borçlunun yasal sürede yapmış olduğu itiraz üzerine icra takibi olduğu yerde durduğundan alacaklının duran takibin devamını sağlayabilmesi için, icra mahkemesince verilmiş bir itirazın kaldırılması kararını ya da genel mahkemece verilmiş itirazın iptali ilamını icra dosyasına sunması gerekir.  İtirazın iptali ilamı, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlayan bir ilamdır. İtirazın iptali davasını kazanan alacaklının, ilamsız icra takibine devam edilmesini (haciz, satış, paranın ödenmesini) isteyebilmesi için, itirazın iptali kararının kesinleşmesi gerekmez. Ancak, itirazın iptali kararını temyiz eden borçlu, Yargıtay’dan icranın durdurulmasına karar verilmesini isteyebilir. (Y. 12. HD., 2018/5933 E., 2019/6722 K.)

İtirazın iptali davası sonucunda davanın kabulüne karar verilmesi halinde, ilamsız icra takibinin başlatıldığı dosya üzerinden icra takibine konu alacak bütün ferileriyle birlikte kesinleşmiş olacağından takibe devam edilip tebligat yapılmasına gerek olmaksızın haciz işlemi yapılabilecektir. Buna göre, itirazın iptali ilamı doğrultusunda, icra müdürlüğünce dosya alacağının hesaplanarak bu miktar üzerinden takibe devam edilmesi zorunlu olup, ayrıca borçluya icra emri düzenlenip gönderilemez. Ancak, itirazın iptali ilamında ilk defa hüküm altına alınan fer’i alacaklar (icra inkâr tazminatı, yargılama gideri, harç ve vekalet ücreti) yönünden takibe devam edilebilmesi için borçluya icra emri gönderilmesi gerekir. (Y. 12. HD., 2016/16922 E., 2017/9216 K.)

                                                                                   Av. Mesut İSKENDEROĞLU

                                                                                   Stj. Av. Havvanur ALACA

Bu gönderiyi paylaş